Psyche-Soma-Polis w kryzysie – studia

Psyche Soma Polis to tak zwana triada Arystotelesa. Określa ona sfery życia człowieka i związany z nimi rozwój. Psyche to natura umysłowa człowieka, Soma to natura biologiczna, a Polis to natura społeczna. Zakłada się, że rozwój lub zmiana w jednym obszarze, pociąga za sobą zmiany na pozostałych płaszczyznach.

Rozwijając ideę tych trzech stref życia możemy określić, że Psyche to umiejętność podejmowania decyzji, zdolność spostrzegania i porównywania oraz zachowania się w różnych sytuacjach. Soma to zaspokajanie potrzeb fizjologicznych, które wynikają z biologicznej natury człowieka. Polis zaś określa nasze zachowanie w społeczeństwie, wypełnianie ról społecznych, sprostanie społecznym wymaganiom i oczekiwaniom. To właśnie poznańscy studenci kierunków socjologicznych spotkają się z problemem psyche-soma-polis.

Zarówno na publicznych i prywatnych uczelniach będą oni analizować i badać naturę człowieka i jego zachowania w społeczeństwie. W ramach dostępnych specjalności można wymienić Kryminologię, Marketing i komunikację społeczną, Handel i konsumpcję, Politykę, Sprawy publiczne i Problemy społeczne. Absolwenci tych kierunków są wyposażeni w wiedzę teoretyczną i praktyczną, związaną z analizą danych empirycznych pozyskanych od społeczeństwa. Najważniejsza jednak umiejętnością studentów jest projektowanie, monitorowanie i ewaluowanie programów służących do rozwiązania aktualnych problemów społecznych, które w dobie kryzysu gospodarczego są bardzo poważne.

Studenci którzy ukończyli studia na tych kierunkach, będą mogli podjąć pracę w działach zarządzania zasobami ludzkimi, ośrodkach badania opinii społecznej, uczelniach i instytucjach naukowych, instytucjach doradczych i szkoleniowych, ośrodkach pomocy społecznej oraz placówkach kulturalnych.